Gaelic Service – 9th February

Tha an t-seirbheis Ghaidhlig air la na Sabaid aig tri uairean feasgar.

Gaelic Service this Sunday at 3pm.

All welcome.